Juris vertaalt wet- en regelgeving naar de praktijk. Dat uit zich in een groot aantal indrukwekkende cases bij minstens zo indrukwekkende klanten, zoals u op deze pagina kunt zien.

Ministeries van VROM en V&W

Juris heeft in opdracht van het minsterie van VROM de juridische analyse uitgevoerd die ten grondslag ligt aan het Omgevingsloket Online (OLO). Dit digitale loket helpt aanvragers van vergunningen voor activiteiten als bouwen en slopen vanaf 2010 bij het aanvragen en verkrijgen van de nieuwe omgevingsvergunning, die met de Wabo wordt geïntroduceerd. Het OLO biedt het bevoegd gezag ook ondersteuning bij het verzamelen van de gegevens die nodig zijn voor de beoordeling. Op termijn zal ook de watervergunning uit de Waterwet via het OLO beschikbaar zijn.