09 feb 2017 | Nieuwe Wet Natuurbescherming vanaf 1 januari 2017

De nieuwe Wet Natuurbescherming is vanaf 1 januari 2017 in werking getreden. Deze wet vervangt 3 wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. De Wet Natuurbescherming regelt dan ook de bescherming van natuurgebieden, dier- en plantsoorten en bossen. De Wet Natuurbescherming zal in de toekomst in de Omgevingswet worden geïntegreerd.

Een belangrijke verandering in deze wet is dat de verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid meer bij de provincies komen te liggen. Dit ligt ook in lijn met de uitgangspunten van de Omgevingswet: decentraal, tenzij. De Rijksoverheid blijft wel verantwoordelijk voor zaken op het gebied van natuur waarbij nationale belangen een rol spelen of aan internationale verplichtingen moeten worden voldaan.

Klik op deze link voor de nieuwe Wet Natuurbescherming.