01 jan 2019 | Nieuwe wetten per 1 januari 2019

Overzicht van de belangrijkste wetten die op 1 januari 2019 in werking treden.

ANPR
Kentekengegevens van voertuigen die langs de openbare weg op bepaalde locaties een ANPR-camera passeren mogen 4 weken worden bewaard. ANPR (Automatic Number Plate Recognition) is van belang voor de opsporing van ernstige misdrijven waarbij pas later blijkt dat informatie over een voertuig een rol speelt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij plofkraken, ontvoeringen, mensenhandel en terrorisme. ANPR kan ook helpen bij de aanhouding van voortvluchtige verdachten of veroordeelden. Er gelden strikte regels ten aanzien van de inzet van camera’s en het gebruik van de ANPR-gegevens.

Forensische zorg
De wet forensische zorg treedt gefaseerd in werking. De minister voor Rechtsbescherming krijgt  per 1 januari 2019 meer mogelijkheden om te sturen op de kwaliteit van de forensische zorg. Ook krijgt hij meer bevoegdheden om in te grijpen in tbs-instellingen, wanneer de veiligheid in het geding komt. Daarnaast kunnen het openbaar ministerie, de reclassering en de aanbieders van forensische zorg makkelijker gegevens uitwisselen.

Vergoeding van affectieschade voor naasten van slachtoffers
Naasten van slachtoffers die door een fout van een ander zijn overleden, of ernstig of blijvend letsel hebben, krijgen een recht op vergoeding van affectieschade. Dit is een schadevergoeding voor dierbaren met wie het slachtoffer zijn leven deelde, en die verdriet hebben door wat het slachtoffer is overkomen. Een kind wordt bijvoorbeeld aangereden en blijft levenslang ernstig gehandicapt. Of een partner komt te overlijden door een medische fout of een geweldsmisdrijf.

Sluiten drugspanden
Burgemeesters kunnen woningen en andere panden sluiten als er voorwerpen of stoffen worden aangetroffen die duidelijk bestemd zijn voor het telen of bereiden van drugs, zoals bepaalde apparatuur (drugslaboratorium, cocaïnewasserij), chemicaliën (apaan, zoutzuur) en versnijdingsmiddelen. Nu kan dat alleen als er in een pand drugs worden aangetroffen, worden verkocht of afgeleverd. De wet vloeit voort uit het regeerakkoord en is de eerste die in werking treedt van het wetgevingsprogramma met als doel ondermijnende criminaliteit tegen te gaan.

Netherlands Commercial Court
Partijen die dit afspreken kunnen over hun complexe, internationale handelsgeschillen in het Engels procederen bij de nieuwe internationale handelskamer van de rechtbank Amsterdam en van het gerechtshof Amsterdam. Deze kamers zullen bekend staan als de Netherlands Commercial Court (of Appeal). De NCC(A) doet ook in het Engels uitspraak.

Modernisering faillissementsprocedure
Faillissementen kunnen makkelijker worden afgewikkeld omdat de procedure is vernieuwd. Zo kan er straks beter gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden om digitaal te werken. Dit beperkt de maatschappelijke kosten die uit een faillissement voortvloeien.  Ook krijgen curator en rechter-commissaris meer ruimte om maatwerk te leveren. Bovendien wordt het insolventieregister verbeterd. Elke maatregel die de procedure sneller en efficiënter kan maken, levert de betrokken partijen veel op.

Disciplinaire maatregelen rechters
Verder worden de mogelijkheden verruimd om rechters bij ongeoorloofd gedrag een passende disciplinaire maatregel op te leggen. Bijvoorbeeld een schriftelijke berisping door de Hoge Raad en een disciplinaire schorsing.