03 jul 2019 | Wijziging Gids Proportionaliteit en Aanbestedingsreglement Werken

Staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft op 3 juli 2019 de Tweede Kamer geïnformeerd over het ontwerpbesluit wijziging aanbestedingsbesluit in verband met een wijziging van de Gids proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016)

De voorgestelde wijziging van de Gids Proportionaliteit heeft betrekking op de tenderkostenvergoedingen bij aanbestedingen die worden ingetrokken. De staatssecretaris legt in haar brief uit dat tenderkosten inschrijfkosten zijn die een ondernemer moet maken om in te schrijven en in aanmerking te komen voor een overheidsopdracht. Het uitgangspunt is dat aanbestedende diensten inschrijfkosten zoveel mogelijk moeten beperken, zodat kostenvergoedingen niet aan de orde zijn. Om disproportionele lasten voor de inschrijver te voorkomen, kan een vergoeding van de kosten toch op zijn plaats zijn wanneer de aanzienlijke kosten onvermijdelijk zijn. Staatssecretaris Keijzer geeft verder in haar kamerbrief aan dat de Gids Proportionaliteit stelt dat er sprake is van onevenredige lasten wanneer een gedeelte van de te plaatsen opdracht moet worden uitgevoerd om de inschrijving in te kunnen dienen. Onevenredige lasten kunnen ook aan de orde zijn als een aanbesteding overduidelijk te laat, dus na het verschijnen van de laatste nota van inlichtingen, ingetrokken wordt. De staatssecretaris acht het onwenselijk dat aanbestedende diensten bedingen opnemen in hun aanbestedingsstukken die tenderkostenvergoedingen in dat soort situaties uitsluiten. De voorgestelde wijziging van het ARW 2016 ziet uitsluitend op herstel van verschrijvingen, onjuiste verwijzingen en andere technische gebreken en leemten en is niet inhoudelijk.

De Tweede Kamer heeft de mogelijkheid om zich uit te spreken over de voorgestelde wijziging voordat deze aan de Raad van State wordt voorgelegd. Staatssecretaris Keijzer streeft naar een inwerkingtreding van het besluit per 1 januari 2020.

Bron: Rijksoverheid