20 mei 2020 | Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties meldt in een brief aan beide Kamers dat het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen overeenstemming hebben bereikt over een nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De datum van 1 januari 2022 is gekozen om alle partijen extra tijd en ruimte te bieden voor een goede invoering van de wet.

De brief gaat gepaard met een gezamenlijke verklaring waarin het Rijk en de koepels onderschrijven dat deze nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet wenselijk en realistisch is. Alle partijen benadrukken de voordelen van de Omgevingswet en zetten zich in voor een spoedige en zorgvuldige inwerkingtreding.

Na de zomer wordt het ontwerp van het Koninklijk Besluit met de nieuwe inwerkingtredingsdatum voorgehangen bij de Eerste en Tweede Kamer. De datum van januari 2022 wordt definitief vastgesteld, als het parlement akkoord is. 

Bron: Rijksoverheid