06 jan 2013 | Nieuwe organisatie Rechtspraak van start

Nederland telt sinds 1 januari minder rechtbanken en gerechtshoven. Tot de jaarwisseling telde Nederland 19 rechtbanken en 5 gerechtshoven, nu zijn dat er nog respectievelijk 10 en 4. Per 1 april komt er weer een rechtbank bij: de rechtbank Oost-Nederland wordt dan opgesplitst in de rechtbank Overijssel en de rechtbank Gelderland.

Een en ander is het gevolg van de Wet herziening gerechtelijke kaart die 1 januari in werking trad. Het parlement stemde vorig jaar in met de wet. De schaalvergroting is nodig om ook in de toekomst hoogwaardige rechtspraak te kunnen leveren. In de oude situatie verschilden de gerechten aanzienlijk van omvang, in de nieuwe situatie zijn ze min of meer even groot. Door de krachten meer te bundelen ontstaan er voor gerechten meer mogelijkheden om rechtszaken en bedrijfsvoering beter en efficiënter te organiseren. Rechtszaken kunnen sneller op zitting komen en beter worden verdeeld over meer personeel. Ook zijn gerechten beter in staat fluctuaties in personeel of ziekte op te vangen. Belangrijk is ook dat doordat er per gerecht voldoende instroom is van zaken, het makkelijker is specialismes op te bouwen en te onderhouden. Voorts stelt schaalvergroting de Rechtspraak beter in staat modernisering door te voeren. Verdere digitalisering van rechtsprocessen is een belangrijke doelstelling de komende jaren.

Klik hier voor meer informatie.